Celem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna jest:
- zakładanie szkół niepublicznych i prowadzenie szkół na prawach szkół publicznych,
- zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
- inicjowanie i organizowanie form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi,
- wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: seniorzy, osoby niepełnosprawne, bezdomni, dzieci,
- wspieranie inicjatyw gospodarczych mieszkańców wsi Kamionna, a przede wszystkim tworzenie infrastruktury dla rolnictwa, aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia,
- działania na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ochrony środowiska,
- pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, rzeczowych i innych umożliwiających prowadzenie statutowej działalności Stowarzyszenia,
- wspomaganie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim,
- działania na rzecz ochrony zdrowia, niesienie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna

Wiodący obszar merytoryczny:

Misją Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie, promowanie, organizowanie, inicjowanie i tworzenie warunków do realizacji działalności społecznej i gospodarczo użytecznej.

Powiat: bocheński

Zarząd organizacji:

Jerzy Mucha
Prezes

Marzanna Hojda
Wiceprezes

Tomasz Nowak
Sekretarz

Karolina Kubacka
Skarbnik

Kontakt:

https://www.facebook.com/kamionnastowarzyszenie

E-mail:
stowarzyszenie.kamionna@op.pl

Tel.: 512 802 974

Faks: 14 613 70 31

Organizacje zrzeszone w Małopolskiej Sieci NGO

ZOBACZ WIĘCEJ